Vairavimo kursai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

TVIRTINU

Telšių suaugusiųjų mokyklos direktorius

............................................

GEDIMINAS SIMANAVIČIUS

2013-09-10

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. STRUKTŪRA IR VEIKLOS FORMOS

Mokykla, ruošdama vairuotojus vadovaujasi:

1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu 2009-08-27, Nr. 2B -332 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo;

2. Telšių rajono tarybos 2008-08-21, NTI-313 sprendimu „Dėl mokinių ir studentų priėmimo į Telšių suaugusiųjų mokyklos vairuotojų kursus tvarkos patvirtinimo.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Suteikti besimokantiems būtinų žinių, reikalingų saugiai vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones.

2. Mokymo proceso metu atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą.

3. Skatinti asmens vertės pajautimą, pasitikėjimą savimi.

4. Ugdyti asmens - vairuotojo atsakomybės jausmą ne tik eismo dalyviams, bet ir visiems visuomenės nariams.

5. Skatinti nuoširdų bendradarbiavimą tarp vairavimo instruktorių ir besimokančiųjų.

III. KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMO TVARKA

1. Asmuo, norintis mokytis, pateikia tokius dokumentus:

* Nustatytos formos medicininės komisijos pažymą, išduotą pagal gyvenamąją vietą.

* Asmens dokumentą.

* Mokinio ar studento pažymėjimą.

* Pažymą, kokioje mokymosi įstaigoje mokosi ar studijuoja.

2. Už teorinį ir praktinį vairavimo mokymą besimokantysis susimoka pagal mokymosi sutartyje numatytas sąlygas.

3. Besimokančiajam, neišlaikiusiam B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kvalifikacinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų mokyklos direktoriaus įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai negrąžinami.

4. Kai besimokančiajam būtina nutraukti mokymo kursą dėl pateisinamų priežasčių, pinigai grąžinami, atskaičius jų dalį už mokymosi laikotarpį tarpusavio susitarimu. Tęsti pradėtą mokslą mokinys ar studentas gali vėliau, kaip numatyta mokymo sutartyje.

5. Kiekvienam besimokančiajam, išklausiusiam teorijos kursą ir praktinio vairavimo mokymo programą, išlaikiusiam mokyklinius egzaminus, išduodamas nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimas.

IV. ATSAKOMYBĖ

1. Besimokantieji privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių:

* Užsiėmimų metu vykdyti vairavimo mokymo instruktorių nurodymus;

* Gerai įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą;

* Apie neatvykimą į užsiėmimus dėl pateisinamos priežasties, pranešti vairavimo mokymo instruktoriui;

* Už nuostolius, padarytus transporto priemonių vairuotojų rengimo mokyklai dėl besimokančiojo kaltės, atlygina kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą-faktūrą.

* Transporto priemonių vairuotojų rengimo mokyklos direktorius atsako už vairavimo mokyklos veiklą ir jos rezultatus.

* Vairavimo mokymo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

VAIRAVIMO MOKYKLOS, ESANČIOS TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOJE

ETIKOS KODEKSAS

Gerbdami žmogaus teises, bei laikydamiesi Lietuvos Respublikos konstitucijos garbingai įsipareigojam:

1. Visais atvejais prisiimti atsakomybę už mokinių ir studentų mokslą bei žinių įsisavinimą.

2. Suteikti palankias mokymosi sąlygas, pagal mokinių ir studentų galimybes.

3. Pagarbiai elgtis su MB" kursų mokiniais ir studentais.

4. Nepažeisti mokinių ir studentų orumo bei žmogaus teisių.

5. Nesinaudoti savo tarnybinėmis pareigomis, menkinant mokinių ir studentų mokymąsi.

6. Mokinių sugebėjimus vertinti pagal įgytas žinias, nepažeidžiant antikorupcijos įstatymo,

7. Laikytis nustatytų žmogaus teisės ir etikos pagrindų.

8. Darbo metu nevartoti alkoholio ir necenzūrinių žodžių.

9. Suteikti mokiniams ir studentams reikiamas žinias apie jų mokymąsi ir vidaus tvarkos taisykles, (suteikti informaciją apie lankomumą ir žinių įvertinimą, prašant tėvams (globėjams) ar kitiems šeimos asmenims).

Vairavimo mokymo instruktoriai įsipareigoja, kad etikos kodeksas būtų veiksnus, o jo pažeidimus šalinti skiriant drausmines nuobaudas, kritikavimą bei žodinius įspėjimus.

 

 

 

Šiuo metu mokiniai ir studentai vairuoti mokomi automobiliu  Volkswagen Golf“.

Kursų trukmė 2 mėn., vairavimo mokymo kursų kaina:

Teorijos mokymo – 86,89 (40 valandų);

Praktinio vairavimo - 175,22 (30 valandų).

Viso: 262,10